Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Gospodarki Komunalnej Lipka Sp. z o.o.
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Opieka nad bezdomnymi zwierzętami
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Opieka nad bezdomnymi zwierzętami Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

UCHWAŁA Nr IV/29/15
RADY GMINY LIPKA
z dnia 20 marca 2015 roku

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipka w 2015 roku.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz.856 ze zm. Rada Gminy Lipka uchwala co następuje:


§ 1. Przyjmuje sie program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipka na rok 2015 w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/29/15
Rady Gminy Lipka
z dnia 20 marca 2015 roku

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipka w 2015 roku

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 1. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Lipka;
 2. ZGK LIPKA- należy przez to rozumieć Zakład Gospodarki Komunalnej i jego następcę prawnego.;
 3. właścicielu - należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem Gminy Lipka posiadającą zwierzę lub zwierzęta, o których mowa w niniejszej uchwale;
 4. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856, j.t.)
 5. 5. programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipka w 2015 roku.


II. CEL PROGRAMU
§ 2. 1. Celem Programu jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności psów i kotów na terenie Gminy Lipka poprzez:

 1. poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Lipka;
 2. zapobieganie bezdomności i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom;
 3. zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt domowych; 
 4. edukacja społeczeństwa w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz sposobów zapobiegania ich bezdomności.


III. REALIZATORZY PROGRAMU
§ 3. 1. Wykonawcami niniejszego programu są:

 1. Gmina Lipka poprzez:
  a) ZGK LIPKA;
  b) Firma “VET-AGRO SERWIS”z siedzibą ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka której na podstawie umowy na okres od 2.01.2015 do 31.12.2015 r. powierzono wyłapywanie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Lipka z przetransportowaniem i przetrzymywaniem zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt,
  c) Wskazane gospodarstwo rolne w § 8 niniejszego programu, zapewniające miejsce dla zwierząt gospodarskich.
 2. Organizacje pozarządowe, których statutowym celem działania jesto chrona zwierząt oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt Lipka; 
 3. Jednostki wymienione w ust. 1 współpracują w swym zakresie z:
  a) Powiatową Inspekcją Weterynaryjną;
  b) Policją;
  c) Ochotniczą Strażą Pożarną;
  d) Placówkami oświatowymi;IV. SPOSOBY REALIZACJI CELÓW PROGRAMU
§ 4. 1. Właściciel, który zamierza pozbyć się zwierzęcia jest zobowiązany do zapewnienia mu opieki do czasu przekazania zwierzęcia nowemu właścicielowi.
2. Za poszukiwanie nowych właścicieli dla psów i kotów odpowiadają ich dotychczasowi właściciele.
§ 5. Firma “VET-AGRO SERWIS” Trzcianka zgodnie z zawartą umową:

 1. wyłapuje zwierzęta bezdomne na terenie Gminy Lipka, przyjmuje i zapewnia im opiekę w schronisku;
 2. przeprowadza obligatoryjne zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska;
 3. zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
 4. zajmuje się usypianiem ślepych miotów zwierząt bezdomnych w celu ograniczania populacji bezdomnych zwierząt.

§ 5. 1. ZGK LIPKA realizując cele Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipka:

 1. współpracuje ze Schroniskiem poprzez zlecanie usług wymienionych w § 5 niniejszego programu;
 2. sprawuje opiekę nad kotami wolno żyjącymi w sytuacjach które mogą spowodować poważne, negatywne skutki dla zdrowia zwierząt poprzez ich dokarmianie;
 3. w celu umożliwienia jednoznacznej identyfikacji właściciela lub opiekuna psa może przeprowadzić oznakowanie psów;
 4. poszukuje nowych właścicieli dla bezdomnych psów i kotów poprzez prowadzone akcje adopcyjne bezdomnych zwierząt wyłapanych z terenu Gminy Lipka.

§ 6. W przypadku adopcji bezdomnych psów i kotów skierowanych do schroniska z terenu Gminy Lipka, Gmina sfinansuje zabieg sterylizacji lub kastracji, oraz zapewni karmę dla tych zwierząt przez okres 3 miesięcy.

§ 7. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, które zostało po wyłowieniu umieszczone w schronisku, właściciel ponosi koszty jego wyłowienia, przewiezienia i umieszczenia w schronisku, w tym koszty opieki weterynaryjnej.

§ 8. Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich odebranych właścicielom za ich zaniedbanie lub niehumanitarne traktowanie w 2015 roku wskazuje się gospodarstwo prowadzone przez Pana Jana Zenka, które znajduje się w miejscowości Lipka, ul. Kościuszki 18, 77-420 LIPKA.

§ 9. 1. Edukacja mieszkańców Gminy Lipka, w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt realizowana jest poprzez:
1) włączenie przez Placówki oświatowe do treści programowych zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt oraz ich prawidłową opieką,
2) organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lipka przy współudziale organizacji pozarządowych na temat humanitarnego traktowania zwierząt, opieki i prawidłowego zachowania się w stosunku do obcego zwierzęcia,

V. FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 11.1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy Lipka na rok 2015 w kwocie 10,000 zł (Uchwała Nr II./18/14 Rady Lipka z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipka na 2015 rok).
2. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z przepisami prawa.data wytworzenia2015-03-20
data udostępnienia2015-10-29
sporządzone przezMoraczewski Karol
opublikowane przezKarol Moraczewski
ilość odwiedzin180
rejestr zmianzobacz »
Zakład Gospodarki Komunalnej Lipka Sp. z o.o., ul. Spokojna 1, 77-420 Lipka, tel.: 67 266 50 38, fax: , biuro@zgklipka.pl, www.zgklipka.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasza jednostka
»  Kontakt
»  BIP
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@